Lưu trữ theo thẻ: tin tức huyện lương tài

Quyết định về việc sử dụng nguồn nước Huyện Lương Tài

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

 Số: 1651/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bắc Ninh, ngày  31   tháng  12  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt “Quy hoạch khai thác, sử dụng

tài nguyên nước huyện Lương Tài”

                Đọc tiếp Quyết định về việc sử dụng nguồn nước Huyện Lương Tài

Advertisements